Antalet attefallshus ökade 2021 men inte komplementbostadshus

Boverket har nyligen släppt statistik för planering och byggande i svenska kommuner under år 2021. Under det gångna året minskade antalet detaljplaner som antogs och nivån för dessa är nu den lägsta sedan 2005. Däremot ökade antalet attefallshus samtidigt som antalet komplementbostadshus minskade. Men den totala ökningen av anmälningar om bygglovsbefriade åtgärder ökade faktiskt med drygt 10 procent.

Statistiken har alltså tagits fram av Boverket som del i deras årliga uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen. 279 av landets 290 kommuner och samtliga 21 länsstyrelser har antingen helt eller delvis besvarat de enkäter som ligger till grund för denna statistik.

Allt mer populärt att uppföra attefallshus

I sitt pressmeddelande anger Boverket att antalet ansökningar om bygglovsbefriade byggnader har ökat med 11 procent. Detta kan innefattar allt från tillbyggnader på ett befintligt bostadshus till en altan eller ett fristående småhus. Uppförandet av ett attefallshus är alltså ett exempel på en sådan åtgärd. Några andra exempel är friggebodar och takkupor.

Om man ska tro statistiken har alltså antalet attefallshus ökat. Samtidigt har det inte varit fullt lika populärt att bygga friggebod. Även antalet komplementbostadshus har alltså minskat under 2021 jämfört med året dessförinnan. Den totala mängden anmälningsärenden för åtgärder som är bygglovsbefriade uppgick till cirka 17 000 för de kommuner som svarade på enkäten.

Vad är ett komplementbostadshus?

Som vi har nämnt ovan fortsätter alltså minskningen av uppförandet av komplementbostadshus i Sverige. Men vad är då detta, kanske du undrar?

Ett komplementbostadshus är en separat byggnad vilken har inretts för att vara en självständig bostad. Den kan teoretiskt sett användas antingen som en permanentbostad eller som ett fritidshus. Detta då bägge dessa byggnader betraktas som bostadshus.

Ibland har byggnadsnämnden svårt att avgöra om det rör sig om ett komplementbostadshus eller om en komplementbyggnad. Därför utgår dem bland annat utifrån faktorer som:

  • Det användningssätt som du har angivit i din anmälan till byggnadsnämnden.
  • Huruvida det finns starka skäl att tro att de uppgifter som du har angivit inte stämmer (då kan en annan bedömning göras).

Däremot kan bedömningen inte enbart göras utifrån en faktor som byggnadens storlek.